Privacy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door Diving Holidays worden aangeboden.

Diving Holidays B.V.
Spaarneweg 14
2142 EN Cruquius
KvK: 61760358
Mail: info@divingholidays.nl

Diving Holidays
Diving Holidays is een organisatie die vliegtickets, transfers, hotelovernachtingen, autohuur en duikfaciliteiten boekt voor (zaken)reizigers. Onze diensten worden aangeboden aan consumenten en zakelijke reizigers waarbij een reisovereenkomst tot stand kan komen tussen de reiziger en Diving Holidays.

Privacybescherming
Wij beseffen dat uw privacy(bescherming) erg belangrijk is. Voor u én ons. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website (www.divingholidays.nl) als ook op klantcontacten met ons bedrijf en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van Diving Holidays. Wij respecteren uw privacy en informeren u hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Derden
Dit Privacy statement is slechts van toepassing op onze eigen website, diensten en overeenkomsten. Op onze website kunt u ook hyperlinks van derden aantreffen of Social Media-links. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het Privacy beleid van deze derden. Wij hebben hier geen invloed op. Dit betekent ook dat eventuele adverteerders, dienstverleners, Facebook, websites van de SGR of het Calamiteitenfonds etc. cookies kunnen plaatsen om uw bezoek- en clickgedrag op een website, advertentie of Social Media bij te houden.

Cookiebeleid
Onze organisatie maakt geen gebruik van cookies op haar website die tot een individu of IP-adres te herleiden zijn. Wij maken in de toekomst wel gebruik van analytische software om zodoende het algemene bezoekersverkeer op onze website te kunnen meten en eventuele fouten te kunnen herstellen of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zodra wij een cookie daarvoor plaatsen, zult u dit middels een melding zien op onze website, waarna u eerst toestemming zult moeten geven.

Hoe, wat verzamelen wij kort en waarom
Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van enige (reis- of vervoers-)overeenkomsten. Deze worden vastgelegd via telefoon of e-mail. Op uw eigen initiatief worden deze vastgelegd via onze website, indien u een offerte of aanvraag doet of een boeking maakt voor een bepaalde reis- of vervoersdienst. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De hierna bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Diving Holidays conformeert zich uitdrukkelijk aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG per 25 mei 2018.

Nog geen 16?
Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen of u benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens
Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: naam, adres, e-mailadres, (mobiele)telefoonnummer, eventuele voorkeuren die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst, gegevens over religie, een kopie ID en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving of voor het correct uitvoeren van de reisovereenkomst. Wij zullen deze gegevens nimmer gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met onze hulppersonen die betrokken zijn bij uw reis, zoals accommodatie, luchtvaartmaatschappij, duikschool, autoverhuurbedrijf, etc. Tijdens het boekingsproces kan u ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken voor noodgevallen. Wij mogen er vanuit gaan dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij gegevens van hen in ons bezit hebben en deze uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Registerplicht
Onze organisatie is per 25 mei 2018 en uit hoofde van de wet tot op zekere hoogte verplicht een register bij te houden van wát wij verzamelen, de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, met welk doel, over de bewaartermijn en met wie wij persoonsgegevens delen. Bijzondere gegevens vergen daarbij onze extra aandacht. Dit zijn dié gegevens die ons of onze hulppersonen meer vertellen over uw mogelijke religieuze of medische achtergrond (denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een dieet “geen varkensvlees“, een dieet “glutenvrij“, een wens “rolstoel mee“ etc.). Het register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens, om zodoende te kunnen controleren wélke (bijzondere) persoonsgegevens wij van onze klanten hebben en hoe wij hiermee omgaan.

Overdracht aan en delen met derden
Diving Holidays zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het maken van de reservering of overeenkomst. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens bij Diving Holidays
Diving Holidays is geen multinational. Alle uitvoerende medewerkers van Diving Holidays kunnen uw dossiergegevens inzien. Vanuit de wettelijke verplichting om u of de thuisblijvers in geval van nood of in het geval van een klacht hulp en bijstand te bieden, zijn al onze medewerkers geautoriseerd om uw dossiergegevens in te zien. Wij dienen 24/7 hulp te kunnen bieden in geval van nood. Diving Holidays behoudt zich echter het recht voor om in het onverhoopte geval van ziekte, vakantie of anderszins een derde, zijnde een gelieerd reisbedrijf, in te schakelen om bereikbaar te zijn en service en hulp te bieden. Betrokken hulppersonen voor het uitvoeren van de reis- of vervoersovereenkomst verkrijgen ieder voor zich een deel van uw persoonsgegevens.

Delen met leveranciers
Wij dienen uw persoonsgegevens te delen met de in te zetten en betrokken leveranciers (onze hulppersonen) die ingezet worden of gecontracteerd zijn om de reis- en/of vervoersovereenkomst te kunnen uitvoeren of een administratie te kunnen voeren. Indien wij een visum verzorgen worden uw grensdocumenten gedeeld met een visumbureau en/of ambassade.

Doorgifte buiten de EG/EER
Wij doen ons best om te waarborgen dat uw persoonsgegevens ook veilig zijn bij onze hulppersonen die buiten de EG/EER gevestigd zijn. Normaliter – en uitgezonderd een luchtvaartmaatschappij - ontvangen zij niet meer dan uw (familie)naam, aankomst- en vertrekdatum, een boekings- of reserveringsnummer en een leeftijd. Wij kunnen echter niet garanderen dat hulppersonen/derden die buiten de EG/EER gevestigd zijn dezelfde waarborgen bieden al wij plegen te doen.

Doorgifte algemeen: voor het reserveren van een vliegticket, een reservering voor een accommodatie etc. wordt gebruik gemaakt van externe boekingssystemen of websites als Galileo, Worldspan, Booking.com, een website van een airline etc. Zij verwerken uw gegevens derhalve eveneens.

Doorgifte specifieker
• Luchtvaartmaatschappij: paspoortnaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geldigheidsduur ID en paspoortnummer afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij, op uw verzoek een dieetwens, (stoel)voorkeur of medische assistentie, uw (aansluitende)route(s), visa. Deze gegevens dienen wij verplicht aan te leveren aan de airline. Voor het inchecken of beheren van uw vlucht wordt doorgaans een persoonlijke (inlog)pagina (beveiligde hyperlink of app) beschikbaar gesteld door de airline. Diving Holidays en/of de airline kunnen uw gegevens raadplegen. Dit is noodzakelijk om een eventuele wijziging door te geven en/of in te checken. Via een door de airline afgegeven zogenaamd ‘PNR‘-nummer kan de airline te allen tijde uw gegevens inzien, uw routes, uw dieetvoorkeur of andere specifieke wens etc. Dit is eveneens noodzakelijk in het kader van veiligheid en terrorismebestrijding en uit hoofde van Europese en Internationale wetgeving. De bevoegde autoriteiten, zoals in Nederland de Koninklijke Marechaussee, kan eveneens over de vastgelegde informatie beschikken of deze opeisen ter inzage of controle.
• Accommodatie: familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien u incheckt en aldaar verblijft.
• Duikcentrum: familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, geboortedata, laatste duik, en genoten duikopleiding, voorkeuren (preferenties of essenties). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien u incheckt en aldaar verblijft.
• Auto/camperverhuur: familienaam en voornaam- of letters, reserveringsnummer, voorkeuren (preferenties of essenties), rijbewijsnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de reservering te maken en te kunnen verifiëren indien u het vervoer afhaalt en terugbrengt. Een verhuurder kan om uw creditcardgegevens verzoeken in verband met de verplicht af te geven deposit die noodzakelijk is om eventuele schade te dekken en zorg te dragen voor de goede terugkeer van de auto, motor of camper.
• Anderen: de lijst aan leveranciers is onuitputtelijk en altijd grensoverschrijdend. Uw familienaam, voornaam, eventuele specifieke voorkeur voor een bepaalde dienst etc. wordt dan ook gedeeld met de in te zetten leveranciers/hulppersonen. Wij kunnen nimmer garanderen dat buiten de EG gevestigde leveranciers Privacyregels in acht nemen zoals te doen gebruikelijk en verplicht in de EG/EER.
• Administratie: wij maken gebruik van een extern administratiekantoor voor onze financiële administratie en jaarverslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen, opdat ook deze bedrijven zich verplichten te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving inzake Privacybescherming (AVG).
• Verzekering en nood: indien u een reis- of annuleringsverzekering bij of via ons afsluit, worden de hiertoe gevraagde persoonsgegevens gedeeld met de verzekeraar. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen, opdat ook deze bedrijven zich verplichten te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving inzake Privacybescherming (AVG). Indien u om welke reden dan ook genoodzaakt bent om uw reis te annuleren of zich op de bestemming iets voordoet, kan dit betekenen dat u medische gegevens met ons deelt. Indien wijzelf hulp en bijstand moeten verlenen, kan dit betekenen dat wij onze hulppersonen bepaalde informatie moeten geven om zodoende adequate hulp te kunnen bieden. Wij zullen deze verkregen gegevens nimmer gebruiken voor andere doeleinden als hier beschreven noch delen met onbevoegde derden. Er kan echter altijd een gerechtvaardigd belang zijn om hulppersonen te informeren over de toestand of achtergrond van de reiziger om zodoende die hulp te bieden of een oplossing te bewerkstelligen voor enig probleem.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data
a. De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen (en reisovereenkomst) die wij opmaken, de betalingen die u en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data.
b. In het geval een vlucht onderdeel uitmaakt van uw reisovereenkomst met onze organisatie zijn wij nu al verplicht enkele gegevens aan te leveren aan de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen worden in het kader van terrorismebestrijding en om zware criminaliteit op te sporen per medio 2018 verplicht de reizigersgegevens af te staan aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). Deze afdeling is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee. Alle door u opgegeven persoonlijke informatie wordt verwerkt en geanalyseerd. Deze maatregel vloeit voort uit de Europese Passenger Name Record-richtlijn (PNR). De passagiersgegevens worden – na een half jaar geanonimiseerd - 5 jaar lang bewaard. Uw gegevens als de reservering, de gevlogen route, eventuele betaalgegevens, informatie over uw bagage en contactgegevens worden opgeslagen hiertoe. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met opsporingsinstanties in binnen- en buitenland, doch slechts voor het doel waarvoor de Richtlijn bedoeld is. Diving Holidays heeft hier geen enkele invloed op.
c. Per 1 juli 2018 is de nieuwe Richtlijn Pakketreizen van kracht: EG 2015/2302. Deze is in Nederlandse wetgeving omgezet. Het aansprakelijkheidsregime, en daarmee de rechten en plichten over en weer, kent dan een uiterste vorderingstermijn van twee jaar. Om die reden bewaren wij alle persoonsgegevens en correspondentie gedurende deze termijn plus een week. Na deze periode en m.u.v. het onder a en b gestelde zullen gegevens verwijderd worden.
Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Diving Holidays. Indien u geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die u na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan info@divingholidays.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy.

Social Media
Onze organisatie heeft een Facebook- en Instagram account en verzamelt graag ‘likes’ van bezoekers die zich op de hoogte willen stellen van nieuws, aanbiedingen etc. Ook zullen wij allicht gebruik gaan maken van Google Analytics. Onze Privacyverklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van Social Media, omdat wij geen invloed op hebben op het privacy beleid van Social Media-apps of websites. Zij kennen hun eigen Privacy- en cookiebeleid. Google Analytics en zoekmachines in het algemeen verzamelen dataverkeer van websites; het aantal bezoekers, hoe lang men op een website verblijft, welke functies of aanbod men graag ziet en gebruikt etc. Dit zijn bezoekersgegevens, en dus ook persoonsgegevens. Google e.a. zijn hiermee verwerkers in de zin van de wet. Onze organisatie maakt op dit moment geen gebruik van Google Analytics, maar dit kan wijzigen. U treft in dat geval dan een cookie-pop-up op onze website, waarmee u toestemming geeft voor het vergaren van algemene gegevens door ons en derden (Google).

IP-adres en logfiles
Wanneer u een website opent, leggen servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt. Deze zogenaamde serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van het bezoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te genereren en/of surfgedrag te analyseren en om de website te optimaliseren. Het IP-adres wordt doorgaans opgeslagen om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht bestaat en/of op enige andere overtreding van de Wet. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod, het Openbaar Ministerie etc. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

Beveiliging
De website van Diving Holidays is beveiligd met het SSL-protocol (htpps). De transmissie van data vindt derhalve plaats over beveiligde netwerkverbindingen. Diving Holidays maakt voorts gebruik van een betaald en altijd geüpdatet antivirusprogramma. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN-verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verbinding met een eigen NAS.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. De nieuwe AVG per 25 mei 2018 is op onderdelen ook nog onduidelijk. Wij zullen u via dit Privacy statement blijvend op de hoogte stellen van onze verplichtingen op grond van hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens verder mocht bepalen of besluit en/of een rechtelijke uitspraak doet verplichten tot aanpassing. Wij kunnen u niet persoonlijk informeren. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het Privacy beleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Laatst gewijzigd: 25 Mei 2018