Algemene Reisvoorwaarden

1. Totstandkoming van de reisovereenkomst

a. De aanmelding van een reis kan telefonisch, schriftelijk en online geschieden, zowel rechtstreeks aan Diving Holidays, als door tussenkomst van een reisagent.
b. Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever van Diving Holidays een factuur c.q. boekingsbevestiging behelzende de gegevens van de opdrachtgever, de reis, de reizigers en de reissom.
c. De opdrachtgever(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de aanmelding en de reisovereenkomst, zowel door hemzelf/henzelve als door alle aangemelde reizigers.
d. De inhoud van de reisovereenkomst is gebaseerd op het door Diving Holidays gepubliceerde reisprogramma. Iedere afwijking en/of toevoeging dient schriftelijk en/of mondeling met Diving Holidays te zijn overeengekomen.

2. Betaling

Na ontvangst van de factuur of boekingsbevestiging dient per omgaande voor iedere aangemelde reiziger 25% (met een minimum van € 100,-) van de voor hem geldende reissom te worden voldaan. Voor sommige reizen kunnen afwijkende aanbetalingsbedragen en termijnen gelden waaronder de reizen naar Mozambique, Wakatobi, Layang Layang, alle bestemmingen in Papua (Raja Ampat), Palau en Yap en op alle liveaboards geldt een aanbetaling van 40% en 3 maanden voor vertrek moet het gehele bedrag bij ons binnen zijn. Indien u een pakketreis boekt met een ticket volgens een aanbieding gelden er ook afwijkende aanbetalingsvoorwaarden, omdat aanbiedingstickets eerder geprint / betaald moeten worden. Voor reizen met vluchten van Cathay Pacific en TUI gelden standaard aangepaste (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden. Wij vragen een 100% aanbetaling voor de tickets en een aanbetaling van 25% voor de overige onderdelen van de reis. Wij adviseren je om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

a. Vluchtprijzen in onze pakketten:
Zowel voor de charter- als de lijndienstvluchten gaan wij uit van de laagst mogelijke vluchtprijzen. Wanneer deze niet beschikbaar zijn, moeten wij uitwijken naar andere aanbieders of hogere prijzen. Voordat wij een boeking definitief maken wordt uiteraard uw toestemming voor het doorvoeren van een eventuele toeslag gevraagd. Daarnaast worden er gedurende het seizoen speciale vluchtaanbiedingen geïntroduceerd die we u niet willen onthouden. Deze speciale aanbiedingen moeten vaak direct geboekt en betaald worden en er gelden vaak strengere annulering- en boekingsvoorwaarden (bv 20 kg bagagevrijdom ipv 30 kg bij lijndienstvluchten). Indien vluchtvaartmaatschappijen voor de afgifte van een ticket afwijkende betalingsvoorwaarden hanteren, dan hanteren wij ook deze aangepaste annulerings- en betalingsvoorwaarden.

b. Luchthavenbelastingen en heffingen:
Luchthavenbelastingen en heffingen zijn inbegrepen in de pakketprijs, maar veranderen zeer regelmatig. Deze verschillen per maatschappij, luchthaven of land en worden bepaald door de olie/kerosine prijs, milieuheffingen en overheden. Helaas is het goed mogelijk dat wij deze toeslagen dienen door te berekenen of dat u ter plaatse op de luchthaven toch nog een extra toeslag dient te betalen. Wij zullen u zo goed mogelijk informeren.

c. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Diving Holidays. Bij niet tijdige betaling kan door Diving Holidays, na sommatie, worden overgegaan tot annulering, in welk geval de reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd.

d. Bij aanmelding binnen zes weken voor de dag van vertrek dient de reissom terstond in zijn geheel te worden voldaan.
e. Na tijdige en volledige betaling van de reissom zal artikel 3c ten aanzien van de betrokkenen geen toepassing vinden.
f. Per boeking van een volledige pakketreis worden € 19,00 administratiekosten in rekening gebracht.

3. Reissom, reisduur en reisprogramma

a. Behoudens anders luidende bepalingen gelden de, in het programma gepubliceerde prijzen, per persoon.
b. De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, tarieven, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en wisselkoersen zoals die bekend waren op de aanbiedingsdatum. Diving Holidays behoudt het recht om tussentijdse verhogingen van brandstoftoeslagen en luchthavenbelastingen aan de opdrachtgever door te belasten.
c. Elke wijziging van één van deze elementen kan ons noodzaken onze prijzen aan te passen. Indien verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt kan de reiziger de reisovereenkomst zonder kosten annuleren, op voorwaarde dat de opzegging gebeurd is binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging.
d. Indien een los pakket geboekt wordt, dit is een accommodatie en/of duikpakket zonder een daaraan verbonden vlucht, zal Diving Holidays reserveringskosten van € 35,- per boeking in rekening brengen.

4. Documenten

a. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals een paspoort, het vereiste visum, coronabewijs of testresultaten, gezondheidsverklaringen, rijbewijs, groene kaart en bewijzen van inentingen en vaccinaties. Deze zaken zijn eigen verantwoordelijkheid voor alle betrokken reizigers.
b. Reist u naar het buitenland? Binnen Europa is een geldige identiteitskaart meestal voldoende. Buiten Europa heeft u een paspoort nodig, die vaak nog enkele maanden na thuiskomst geldig dient te zijn. Voor sommige landen is een visum verplicht. Deze zaken zijn eigen verantwoordelijkheid voor alle betrokken reizigers.
c. Indien u een duikpakket boekt, anders dan een beginners-duikopleiding , dan dient u in het bezit te zijn van een duikbrevet, logboek en medische keuring van maximaal één jaar oud.
d. Indien u een beginnersopleiding boekt, dient u in het bezit te zijn van een geldige medische duikkeuring.
e. Gevolgen van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zijn voor rekening van de reiziger en voor de opdrachtgever.

5. Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen in principe, afhankelijk van de bestemming, tussen de dertig en zeven dagen voor het vertrek in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld via e-mail. In ieder geval pas nadat de volledige reissom door Diving Holidays is ontvangen.

6. Wijziging door de opdrachtgever

Tussentijdse wijzigingen waaronder ook naamswijzigingen, aanpassingen in geboortedatums en in de plaatsstellingen zijn alleen mogelijk in overleg met Diving Holidays. Per wijziging bedragen de kosten € 50,00 per boeking en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daarnaast zullen ook de kosten voor het wijzigen in de vluchtreserveringen, die berekend worden door de luchtvaartmaatschappij, worden doorbelast.

7. Annulering door de opdrachtgever

a. De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren bij Diving Holidays. De hieraan verbonden kosten per reiziger zijn als volgt: bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor vertrek de aanbetaling, vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor vertrek 35% van de reissom, vanaf de 28ste dag (inclusief)tot de 21 ste dag voor vertrek 40% van de reissom, vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek 50% van de reissom, vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag voor vertrek 75% van de reissom, vanaf de 5e dag (inclusief)tot de dag van vertrek 90%, bij annulering op de dag van vertrek of later, de volle reissom.

b. Afwijkende annuleringsbepalingen zijn mogelijk. Dit geldt voor o.a. alle liveaboards in Egypte; het Nemo Dive Club & Hotel; alle resorts in Papua (Indonesië, Raja Ampat); alle resorts in de Molukken, Micronesië, Mozambique en van toepassing op reeds geprinte tickets, tickets geboekt met korte deadlines zoals TUI, tickets geboekt volgens een aanbieding en losse tickets (zonder bijgeboekt pakket). Wijzigingen onder voorbehoud.

c. Indien een reiziger of een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in één gezamenlijke hotelkamer zijn geboekt, annuleert, dan geldt dit als annulering van de gehele reisovereenkomst voor dat deel van de reizigers dat op dezelfde hotelkamer zou verblijven.

d. De overgebleven reizigers hebben de mogelijkheid een nieuwe reisovereenkomst met Diving Holidays aan te gaan, waarbij de reissom zoals vermeld in het reisprogramma van toepassing is. Geldt deze overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie, dan wordt op de nieuwe reissom de verschuldigde of ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht.

e. Annulering kan alleen tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 09:30 en 17:30), schriftelijk of per email.

f. Bij deelannuleringen en het opnieuw opzetten van de reisovereenkomst worden er wijzigingskosten van € 50,00 per boeking gerekend en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Annulering en wijziging door de reisorganisator

a. De reisorganisator heeft het recht de reis te annuleren of te wijzigen onder gewichtige omstandigheden. Hieronder kunnen worden verstaan die omstandigheden waarvan de organisator niet op de hoogte was bij het afsluiten van de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde reden waren om die overeenkomst niet af te sluiten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een natuurramp, oorlogen, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator vallen zoals contractbreuk vanwege de hoteluitbater of de vervoerden, enz.

b. De organisator behoudt zich ook het recht voor tot opzegging zonder vergoeding over te gaan, bij gebrek aan een voldoende aantal deelnemers.

c. Bij opzegging in bovenstaande gevallen verbindt Diving Holidays zich tot onmiddellijke en volledige terugbetaling van het reeds betaalde deel van de reissom.

d. Wanneer wijzigingen aangebracht moeten worden aan de vertrekdatum, de vertrektijd, de reisduur, het vervoer of het verblijf, zal Diving Holidays onmiddellijk de opdrachtgever in kennis stellen van de betreffende wijziging en verplicht hij zich een (minstens) gelijkwaardig alternatief, zonder prijstoeslag, aan te bieden.

e. Indien zich gewichtige omstandigheden voordoen vlak voor of tijdens de reis, dan kan de organisator wijzigingen aanbrengen die hij van belang acht, met de verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zo veel mogelijk te beperken.

f. Bij overboeking dient de organisator een gelijkwaardig alternatief aan te bieden om zodoende aan zijn deel van de overeenkomst te voldoen. De opdrachtgever is gerechtigd het alternatief (onder vermelding van redenen) te weigeren, mits dit schriftelijk binnen vijf dagen na het aanbod van Diving Holidays is gebeurd. Tevens kan de organisator onder verrekening van het verschil met de oorspronkelijke reissom, een andere datum, andere accommodatie of een andere reis uit het programma aanbieden.

g. Bij mededeling van een overboeking na aanvang van de reis doet de organisator onverwijld aanbieding van een alternatief zonder verhoging van de reissom.

h. Indien de reisorganisator een niet gelijkwaardig alternatief aanbiedt aan de reiziger, dan dient hij hem een vergoeding in natura of in geld aan te bieden.

i. Annulering kan alleen tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 09:30 uur en 17:30 uur) per fax of per aangetekend schrijven welke bevestigd wordt door Diving Holidays.

j. Bij chartervluchten kunnen de tijden altijd op het laatste moment nog wijzigen. Ook kan altijd een tussenlanding ingepland worden. Vluchttijden en een melding over wel/geen tussenlanding is dus altijd onder voorbehoud en kan geen aanspraak op gemaakt worden.

9. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

a. Bij beoordeling van niet-nakoming van de reisovereenkomst dient rekening te worden gehouden met de gebruiken en gewoonte van het land waar de diensten worden verleend.

b. Diving Holidays is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is, noch voor schade die haar gecontracteerde partijen hebben veroorzaakt, noch voor schade die volgens de in het verkeer in Nederland geldende normen en opvattingen niet voor haar rekening komt.

c. Indien de schade onder de dekking van de reis- en annuleringsverzekeringen pleegt te vallen, of de schade ontstaat door uitoefening van een beroep of bedrijf door de opdrachtgever of de reiziger, dan is Diving Holidays niet aansprakelijk.

d. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van duiken en geleden ongemakken en/of schade door de plaatselijke (weers)en/of (politieke) omstandigheden. Aangezien veel bestemmingen een afgelegen ligging hebben, waardoor reparaties aan apparatuur langer kunnen duren, kan het voorkomen dat bijvoorbeeld Nitrox tijdelijk niet leverbaar is. Als het een bestemming betreft waar gratis Nitrox werd aangeboden, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Als er kosten zijn doorberekend voor duiken met Nitrox dan volgt restitutie. De reisorganisatie is hiervoor niet verantwoordelijk.

e. Bij chartervluchten kunnen de tijden altijd op het laatste moment nog wijzigen. Ook kan altijd een tussenlanding ingepland worden. Vluchttijden en/of een melding over wel/geen tussenlanding zijn dus altijd onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

f. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tussentijds en zonder vooraankondiging de toegestane bagagevrijdom van uw boeking wijzigen. Agenten worden daar niet altijd tijdig van op de hoogte gebracht. Diving Holidays probeert de informatie met betrekking tot de bagagevrijdom zo goed mogelijk up to date te houden. Mocht de bagagevrijdom tussen moment van boeking en de vertrekdatum worden aangepast dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk, en gelden de nieuwe bagageregels van de luchtvaartmaatschappij.

10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

Een reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten zijn te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, tenzij de betrokken reiziger geen verwijt treft.

11. Rente en incassokosten

Bij uitblijven van tijdige betaling door de opdrachtgever is over de hoofdsom rente verschuldigd en wel van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Verder is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 45,50.

12. Klachten

a. Indien niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van Diving Holidays een reiziger toch een klacht wil indienen, dan moet de klacht op de plaats van bestemming worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator, die zich zal inspannen om een bevredigende oplossing te vinden.

b. Indien de reiziger niet tevreden is met de gevonden oplossing, moet hij zijn klacht binnen veertien dagen na terugkeer in Nederland, schriftelijk en samen met de benodigde bewijsstukken, indienen bij Diving Holidays. Als de reis geen doorgang gevonden heeft geldt hiervoor ook een termijn van veertien dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Een bewijs van voorlopige inschrijving houdt in dat er sprake is van hetzij een zogenaamde 'aanvraagboeking' hetzij van 'essenties' die de reisorganisator niet onmiddellijk kan bevestigen. De reiziger doet juridisch gesproken hiermee een onherroepelijk aanbod aan de reisorganisator en is dus gebonden. Na acceptatie door de reisorganisator is ook de reisorganisator gebonden. Bij een verzoek tot in-de-plaatsstelling moet de opdrachtgever er voor instaan dat de overige reiziger(s) akkoord is/zijn gegaan met de nieuwe medereiziger(s).

Indien u aanvullende informatie met betrekking tot accommodatie, voorzieningen of omgeving is verstrekt (bijvoorbeeld uit Toeristiek) of hotelbrochures en dergelijke, kan noch het boekingskantoor noch de reisorganisator instaan voor de juistheid van de informatie. De beschrijving van de accommodatie, voorzieningen en omgeving, zoals blijkende uit de publicatie of het reisprogramma van de reisorganisator is maatgevend.

Indien de verzekeringspremie(s) is/zijn ingevuld, geldt dit formulier tezamen met het aanhangsel tevens als verzekeringsbewijs. De deelnemers zijn dan verzekerd volgens de op het aanhangsel vermelde voorwaarden en wel wat de reisverzekering betreft voor de aangegeven combinatie in geval van schade dient dit verzekeringsbewijs te worden overlegd. De geboekte reis valt onder de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), overeenkomstig de overhandigde garantieregeling van het fonds.